Condiţii de publicare la Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza"

Editura Universităţii "Alexandru Ion Cuza" asigură editarea, imprimarea şi difuzarea publicaţiilor şi periodicelor cu caracter ştiinţific, didactic şi larg cultural, grupate în trei secţiuni:

Carte universitară

Editura primeşte oferte de publicare în două sesiuni anuale, care, în urma unei selecţii, sunt înaintate spre aprobare către Biroul Senat:
• pînă la 1 noiembrie, pentru includerea în planul editorial al anului următor;
• pînă la 1 iunie, pentru includerea în planul editorial al anului în curs (doar în cazul cărţilor cu subvenţie).
Evaluarea manuscriselor se realizează în sistem peer-review, de către doi evaluatori independenţi, specialişti cu recunoaştere naţională şi internaţională în domeniul manuscrisului. Evaluarea durează 4-12 luni, iar autorii vor fi informaţi asupra rezultatului evaluării. Autorilor li se poate cere să opereze modificări în lucrările propuse. Un manuscris poate fi: acceptat / acceptat cu condiţia efectuării unor modificări / reevaluat după operarea unor modificări majore / respins.
Oferta trebuie să conţină:
• o cerere către conducerea Editurii (nume şi prenume/ funcţia/ grad didactic/titlul cărţii/date de contact);
• un curriculum vitae (în cazul autorilor care nu au mai publicat la editura noastră);
• cele două referate de specialitate;
• o prezentare a cărţii, în care să descrieţi, pe scurt, prin ce consideraţi că se deosebeşte de alte lucrări similare şi să delimitaţi publicul ţintă al acesteia (principal şi secundar);
• datele tehnice ale cărţii: dacă lucrarea va fi predată în formă electronică, precizaţi numărul de semne cu tot cu spaţii; dacă lucrarea va fi predată în formă dactilografiată, precizaţi numărul de pagini; indicaţi dacă lucrarea conţine tabele, grafice, planşe (alb-negru sau color), figuri.
Pentru realizarea procesului de peer-review, autorii trebuie să nu-şi dezvăluie identitatea în interiorul textelor trimise spre publicare. Numele şi afilierea instituţională vor fi scrise pe o pagina separată.
Textele propuse spre publicare trebuie trimise în 2 exemplare imprimate pe adresa editurii, precum şi în variantă electronică (fişiere ataşate), pe adresa: Editurii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Str. Pinului nr. 1A, cod 700109, Iaşi, România, E-mail: editura@uaic.ro.
Cărţile care trebuie publicate ca urmare a unor granturi acordate pentru cercetare trebuie să respecte, pe lângă condiţiile editurii, şi termenele impuse de grantul respectiv.

Cursuri şi materiale didactice pentru învăţământul superior şi postuniversitar

Editura preia propunerile catedrelor, avizate conform metodologiei de analiză aprobate, ce presupune un referat al unei comisii de specialişti desemnate de catedră sau departament spre a analiza cursul propus şi procesul verbal al şedinţei de catedră în care s-a analizat respectivul curs. Dosarul trebuie să conţină deasemenea o solicitare scrisă, semnată de decanul facultăţii, în care să se precizeze tirajul preconizat în raport cu numărul de studenţi cărora li se adresează cursul.
În cazul cursurilor ID, editura primeşte direct şi exclusiv solicitările departamentelor ID de la fiecare facultate în parte.
Pentru publicarea unui curs, vă rugăm să vă adresaţi şefului de catedră corespunzător domeniului dumneavoastră de activitate.

Periodice: anale, reviste, buletine, anuare etc.

Activitatea editorială în domeniul publicaţiilor periodice se desfăşoară pe baza reglementărilor interne privind organizarea şi funcţionarea comitetelor de redacţie aprobate de consiliile facultăţilor şi departamentelor.
Pentru publicarea articolelor dumneavoastră, vă rugăm să vă adresaţi redactorului şef al fiecărei publicaţii în parte.