Norme de redactare

Primele pagini

a) Pagina de titlu trebuie să cuprindă numele dvs., ca autor sau coordonator, şi titlul complet (inclusiv subtitlul) lucrării, exact aşa cum doriţi să apară în cartea tipărită. Dacă există o prefaţă/postfaţă/cuvânt înainte, scris(ă) de o altă persoană, precizaţi numele acesteia.
În cazul traducerilor se specifică numele traducătorului/traducătorilor.
După caz, în pagina de titlu trebuie menţionat numele îngrijitorului de ediţie sau al persoanei care a întocmit notele (dacă este cazul). De asemenea, trebuie menţionat dacă este vorba de o ediţie nouă (a câta) sau dacă este o ediţie revăzută.
b) Lucrări finanţate (sponsorizări): în cazul în care editarea (scrierea, traducerea, cercetarea etc.) a fost finanţată, acest fapt trebuie menţionat în primele pagini ale cărţii conform solicitărilor finanţatorului.
c) Contributori. Pentru lucrările colective, se va include o listă a autorilor, din care trebuie să rezulte clar contribuţia fiecăruia. În cazul în care există mai mulţi traducători, trebuie menţionată contribuţia fiecăruia.
d) Motto-uri; dedicaţii; mulţumiri. Toate acestea trebuie să figureze de la început în manuscrisul dvs.; introducerea lor ulterioară „dă peste cap” întregul material şi poate antrena greşeli de culegere şi poziţionare.

Cuprinsul

Trebuie să reflecte întocmai conţinutul lucrării, cu evidenţierea clară a nivelurilor de titlu (părţi, capitole, subcapitole etc.). Pentru lucrările ştiinţifice se va alcătui un cuprins extins (tablă de materii).

Lista abrevierilor

Se poziţionează înaintea textului propriu-zis şi se ordonează alfabetic, conform uzanţelor.
Exemplu (1):
ac. = acuzativ, adj. = adjectiv, adv. = adverb, aux. = auxiliar, conj. = conjunctiv, conjcţ. = conjuncţie, ind. = indicativ, m. = masculin, pl. = plural, sg. = singular, vb. = verb, voc. = vocativ.
Exemplu (2):
• Ac. Rom. = Academia Română
• ALR = Atlasul lingvistic român, 1938
• SCIV = Studii şi cercetări de istorie veche, 1950 şi urm.

Materialele auxiliare

Indicarea în cuprins şi poziţionarea lor, precizarea autorului lor când este cazul trebuie să semnaleze cititorului faptul că nu fac corp comun cu lucrarea, fiind tratate ca atare. Iată ordinea firească: cuvânt înainte/prefaţă/studiu introductiv/notă asupra ediţiei/TEXTUL PROPRIU-ZIS al cărţii/note/glosar/ bibliografie/index (addenda, anexe).
Prefeţele, notele, anexele bibliografice se vor verifica şi unifica din toate punctele de vedere în conformitate cu normele din prezentul material. Manuscrisul predat editurii trebuie să fie complet, adică să includă toate materialele auxiliare: note, referinţe bibliografice, prefeţe/postfeţe, studiu introductiv, anexe, addenda, notă asupra ediţiei, glosar, indice (listă de intrări), grafice, tabele, ilustraţii etc.
a) Glosarul. Conţine lista termenilor tehnici, noţiuni ori concepte-cheie care apar pe parcursul lucrării, dar cu care cititorul nu este numaidecît familiarizat.
b) Bibliografia/Referinţele bibliografice. Bibliografia unei lucrări este, de cele mai multe ori, oglinda conţinutului. Lipsa unor titluri de referinţă sau de actualitate într-o lucrare circumscrisă unui anumit domeniu „trădează” inconsistenţa informaţiei oferite cititorilor. Atenţie! Şi mai gravă este „nemărturisirea” surselor. Titlurile de întreguri bibliografice (titluri de cărţi, titluri de poeme, piese de teatru, nuvele etc.) se dau în limba originală şi se culeg în italice (cursive). La fel, periodicele (reviste, ziare, almanahuri, buletine, colecţii de legi).
Articolele dintr-un periodic, capitolele dintr-o carte, poeziile, nuvelele dintr-un volum citat se dau între ghilimele („”).
În cadrul aceleiaşi trimiteri bibliografice se vor folosi virgule, nu puncte.
În cazul referinţelor la lucrări cu mai mult de doi autori se poate folosi, după primul nume, prescurtarea „et al.”, „ş.a.” („şi alţii”). În bibliografii se vor consemna obligatoriu toate numele.
„Apud” (apud, la) se foloseşte pentru a indica trimiterea la textul ce serveşte drept sursă de informare.
Atenţie! nu confundaţi citarea prin „apud” cu aceea prin „in” (în)! „In” sau „în” se foloseşte pentru a indica întregul din care face parte capitolul, articolul, studiul etc. citat.
Reţineţi că, exceptînd cazurile cînd accesul la un anumit text nu este posibil decât prin „intermediar” (lipsa traducerii româneşti, necunoaşterea limbii originalului), citarea prin „apud” marchează lipsa de rigoare ştiinţifică, mai mult chiar, lacune de informare.
Referinţele din text se dau între paranteze.
Trimiterile din text (autorul, anul lucrării, pagina) trebuie să se regăsească complete în referinţele bibliografice, unde se precizează autorul, titlul lucrării, editura, locul şi anul apariţiei. Dacă în bibliografie există mai mulţi autori cu acelaşi nume, în text se adaugă obligatoriu iniţiala prenumelui. Dacă un autor este citat cu mai multe lucrări apărute în acelaşi an, distincţia se face astfel: 1999a, 1999b etc.
Dacă urmează să daţi referinţele bibliografice în note, atunci trebuie să precizaţi (în această ordine): indicele de notă, autorul (nume şi prenume), titlul, editura, oraşul, anul, pagina sau paginile.

Notele

Trimiterile se vor face prin cifre sau asteriscuri plasate ca exponent (superscript), în dreapta cuvântului (pasajului) vizat. În notele de subsol sau în cele finale cifrele se vor relua (fără superscript), ca început de paragraf, urmate de punct. După asterisc nu se pune punct. Obligatoriu este ca sistemul trimiterilor, o dată stabilit, să fie aplicat consecvent în întreaga lucrare.
Verificaţi:
• existenţa tuturor indicilor;
• corespondenţa dintre indice şi corpul notei dacă acesta din urmă se află, în cazul notelor de pagină, pe pagina unde apare indicele);
• corespondenţa dintre indice şi conţinutul notei;
• corectitudinea trimiterilor la alte pasaje din carte;
• existenţa şi corectitudinea precizărilor: (n.a.) = nota autorului; (n.t.) = nota traducătorului.
Referinţe în cadrul notelor:
• toate detaliile bibliografice se vor preciza la prima citare în cadrul aceluiaşi capitol;
• prescurtările obişnuite (op. cit.; art. cit.; idem, ibidem) nu se vor folosi decât în cadrul aceluiaşi capitol, altfel reidentificarea sursei riscă să devină dificilă;
• dacă se citează din mai multe opere ale aceluiaşi autor, trimiterea la titlu se poate face sub o formă abreviată, urmată de indicarea paginii/paginilor;
• Idem se foloseşte, de regulă, pentru a indica faptul că este vorba despre acelaşi autor; ibidem („în acelaşi loc”) se foloseşte cînd trimiterea se face la aceeaşi lucrare;
• prescurtările termenilor din altă limbă se dau în italic;
Cele mai frecvente prescurtări în note sunt:
• cf. = confer, compară;
• v. = vezi;
• p. = pagina;
• pp. = paginile;
• t. = tomul;
• şi urm. = şi următorul/următorii/următoarele; (sg.)
• vol. = volumul;
• ed. = ediţia;
• ed. cit. = ediţia citată (neitalic!)
• loc. cit. = locul citat;
• op. cit. = opera citată (italic!);
• art. cit. = articolul citat;
• ms. = manuscrisul;
• mss. = manuscrisele;
• passim = în mai multe locuri;
• ş.a. = şi alţii; şi altele;
• et al. = şi alţii; şi altele;
• s.v. = sub voce (pentru trimiteri la articole de dicţionare, glosare etc., unde nu sunt folosite indicaţiile de pagini).
Precizările: „n.a.”, „n.t.”, „n.r.” se plasează la sfîrşitul notei, în paranteze, urmate de punct.
Indexul. Indexul este atât semnul seriozităţii unei lucrări, cât şi al respectului faţă de cititor, care, în absenţa acestui instrument de căutare, dar în faţa unei lucrări care cuprinde multe informaţii, se va simţi dezorientat. Ajutaţi-l să identifice zonele de interes. Nu de puţine ori, cititorii renunţă la lectura unei cărţi pentru că, neavând un index la dispoziţie, nu au timp să parcurgă întreaga lucrare.
Indexul poate fi de nume proprii şi/sau tematic. Atenţie la ordonarea alfabetică a tuturor intrărilor şi subintrărilor. Un index „stufos” nu ajută pe nimeni, dimpotrivă. Prin urmare, se precizează numai intrările semnificative, paginile care transmit o informaţie reală. Un index care trimite la simple menţionări enervează cititorul şi descalifică lucrarea.
Intrările care trimit la note se precizează.

Punctuaţia şi ortografia

Se vor respecta normele oficiale, aşa cum au fost ele precizate în ultimele ediţii ale lucrărilor normative de specialitate (DOOM, DEX, Dicţionarul de neologisme, Gramatica Academiei).
Normele de ortografie şi de punctuaţie nu formează un cod „personal”, fie acesta al autorului, traducătorului, corectorului sau redactorului. Codul scris al limbii presupune folosirea unor mijloace grafice (semnele de punctuaţie) cu ajutorul cărora să fie subliniate, pe de o parte, raporturile sintactico-semantice dintre unităţile componente ale unui enunţ şi, pe de altă parte, pauzele, intonaţia, întreruperea şirului comunicării. Corect aplicate, regulile de punctuaţie dau relief ideilor, ajută lectura şi înţelegerea mesajului unei cărţi, asigurînd disciplina discursului şi exprimarea ordonată a gîndirii.
a) Virgula.
Reguli imperative:
• este obligatorie între părţi de propoziţie de acelaşi fel (juxtapunere);
• când legătura se realizează prin conjuncţii se aplică alte reguli (joncţiune);
• se foloseşte virgula pe lângă următoarele elemente joncţionale: [,] nici; corelativele: nu numai ... [,] ci şi; atât ... [,] cât şi; [,] precum şi; [,] ca şi; adversativele: [,] ci; [,] dar; [,] iar; [,] însă ; fie ... [,] fie; sau [,] sau; ba [,] ba.
În coordonarea concluzivă se despart prin virgulă: aşadar, deci, prin urmare. În interiorul propoziţiei, deci şi totuşi nu se pun între virgule.
Reguli prohibitive. Nu se despart prin virgulă părţile de propoziţie coordonate prin următoarele conjuncţii:
• copulativă şi;
• locuţiunea conjuncţională şi cu;
• prepoziţia cu sau locuţiunea prepoziţională împreună cu;
• virgula nu apare în faţa conjuncţiilor coordonatoare disjunctive ori, sau când nu sunt folosite în construcţii corelative şi nu apar la primul termen al coordonării respective.
b) Linia de dialog (—). Indică dialogul. Este incorectă folosirea semnelor citării împreună cu linia de dialog.
c) Linia de pauză (–). Nu se confundă cu cratima. Delimitează cuvintele sau construcţiile incidente, opoziţiile explicative sau atributele izolate, lipsa predicatului sau a verbului copulativ (în acest caz se poate utiliza şi virgula, obligatorie fiind semnalarea grafică a construcţiei eliptice).
d) Cratima (-). Se foloseşte în repetiţii, în cuvinte compuse, între două numerale. Atragem atenţia asupra faptului că formula: „între orele 9-22” este greşită, corect este: „între orele 9 şi 22”.
e) Apostroful (’). Marchează:
• absenţa unor sunete, care nu au drept imediată consecinţă o joncţiune, o rostire împreună, aşa cum se întâmplă în cazul căderilor de sunete marcate prin cratimă;
• lipsa cifrelor care indică ani.
f) Ghilimelele (semnele citării). Semnalează reproducerea unui enunţ spus sau scris de cineva. Deşi punctuaţia românească foloseşte atât [„ ”], cât şi [« »], se vor folosi ca ghilimele de introducere a citatelor ghilimelele rotunde.
Pentru citatele din interiorul unui alt citat se vor folosi ghilimelele unghiulare.
g) Parantezele. În mod obişnuit se folosesc paranteze rotunde: (...). În interiorul acestora, dacă apare necesitatea altor paranteze, se recurge la cele drepte: [...]. Dacă o frază este complet redată între paranteze, semnul de punctuaţie va fi pus înainte de închiderea parantezei.
Precizăm că parantezele drepte se utilizează pentru a marca pasajele omise dintr-un text, pasajele introduse sau lecţiunile nesigure. Indicaţiile bibliografice date în paranteză după un citat autonom nu sunt urmate de punct: „____________[.] [!] [?] [...]” (_________)
Altfel: text: „________” (_________).
h) Abrevierile. Se vor folosi următoarele abrevieri:
• î.Hr.; d.Hr. = înainte, după Hristos;
• a.c. = anul curent;
• a.m. = antemeridian;
• bd. = bulevardul;
• cca = circa (fără punct!);
• cf. = compară;
• dl = domnul (fără punct!);
• D-lor = Domniile lor;
• dlor = domnilor;
• d-lor = dumnealor;
• d-lui = dumnealui;
• dna = doamna;
• dnei = doamnei;
• dra = domnişoarei;
• D-sa = Domnia sa;
• D-ta = Domnia ta;
• d-ta = dumneata;
• Dvs. = Domnia voastră;
• dvs. = dumneavoastră;
• ed. = ediţie;
• ed. cit. = ediţia citată (nu în italice!)
• ibid. = ibidem;
• id. = idem;
• loc. cit. = locul citat;
• ms. = manuscris;
• mss. = manuscrisele;
• n. = nota;
• n.a. = nota autorului;
• n.t. = nota traducătorului;
• N.B. = nota bene;
• op. cit. = opera citată;
• p. = pagina
• pp. = paginile;
• passim = în mai multe locuri;
• p.m. = postmeridian;
• r. = rîndul;
• Sf. = Sfîntul, Sfînta;
• s.v. = sub voce;
• ş.a. = şi alţii
• şi urm. = şi următoarele
• v. = versul;
• vol. = volumul;
Prescurtările de genul cap. (capitolul); sec. (secolul) sunt indezirabile.
i) Scrierea cu majuscule. Numele proprii se scriu potrivit formei decise de purtătorul lor sau potrivit ortografiei din limba de origine. Excepţie fac numele (antroponime sau toponime) intrate în uz, cu o formă românizată consacrată. Formele hibride vor fi eliminate (Vergilius sau Virgiliu, nu Vergiliu).
Se scrie Topîrceanu, Viaţa Romînească (inclusiv în textele redactate cu „â”, „sunt”).
Dintre grafiile: Iisus Hristos, Isus Cristos, Isus Hristos, Isus Christos o preferăm pe prima, fără a nega autorilor dreptul de a opta pentru o alta.
Aveţi obligaţia de a verifica în lucrările consacrate (dicţionare, tratate, traduceri de referinţă) corectitudinea transliterării numelor proprii.
Se scrie: Antichitate, Ev Mediu, Renaştere, Iluminism, Clasicism, Europa Centrală, Europa de Est; America Latină; Imperiul Otoman, Imperiul Habsburgic, Imperiul Austro-Ungar etc.
Denumirile de instituţii se scriu cu majuscule (de exemplu: Facultatea de Litere; Centrul de Dezvoltare şi Pregătire Profesională; Biserica Catolică; Biserica Ortodoxă; Institutul de Cercetare şi Proiectare).
Atenţie! În cazul traducerilor, nu sunt acceptate abrevierile după original, de tipul: Uniunea Europeană (EU).
j) Cuvintele în limbi străine. Cuvintele, conceptele, expresiile care apar în lucrare transcrise conform limbii de origine, nefiind asimilate în limba română (nu există în DE sau DEX), se dau în italic.
Exemple: biais, gate keeper; coup de foudre; a priori; a posteriori; de facto; de jure, Zeitgeist, Sein, Weltanschaung.
Nu se scriu în italic denumirile de instituţii (École Normale Supérieure, Centre National de Recherche Scientifique, Presses Universitaires de France, New Europe College).
În cazul traducerilor, pentru un cuvânt care în original apare în altă limbă, se face la subsol, în nota traducătorului, precizarea „În limba germană/franceză/engleză/rusă în original”.

Metode mnemotehnice

Un regim aparte din punctul de vedere al tehnoredactării şi redactării au cărţile şcolare, cursurile universitare, în general, cele care transmit un set de informaţii circumscris unui anumit domeniu de cunoaştere. Pentru ca aspectul lucrării să fie cât mai atrăgător, pentru ca potenţialul cititor să se simtă „ajutat” în reţinerea informaţiilor, se vor folosi metode mnemotehnice de tipul: bold, italic, simboluri, scheme recapitulative, chenare, tabele, rezumate. Paginile calup de text, paragrafele sau frazele foarte lungi (care cuprind prea multe idei) sunt incomode la lectură.

Drepturi şi permisiuni privind reproducerea unor materiale

Trebuie să aveţi dreptul de a reproduce următoarele tipuri de materiale: citate (care depăşesc 400 de cuvinte); poezii; imagini (ilustraţii, fotografii, desene, caricaturi) – dacă acestea sunt protejate prin copyright . Legea copyright-ului permite autorilor, compozitorilor, fotografilor, pictorilor etc. să controleze modul de reproducere a operei lor. Perioada de protecţie a dreptului de autor prevăzută de legislaţia europeană este: durata vieţii autorului + 70 de ani de la moarte. Pentru detalii, vezi Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în special capitolele II, „Subiectul dreptului de autor”; V, „Durata protecţiei drepturilor de autor”; VI, „Limitele exercitării dreptului de autor” (Monitorul Oficial, partea I, nr. 60).
Dacă lucrarea dvs. conţine astfel de materiale, odată cu predarea manuscrisului va trebui să prezentaţi editurii şi dovada că deţineţi drepturile respective.