Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Cărți în pregătire /

Handbook of pedagogical approaches on health education. Zoonoses – Guide for teachers and parents

Florentina-Manuela Miron, Gianina Ana Massari

Data apariției: 27.03.2019

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Pedagogie

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-538-0

Nr. pagini: 213

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Volum în limba engleză.
This book is a theoretical and practical investigation about training strategies from the health education perspective. The purpose of this book is to provide theoretical and practical tools useful to early education and primary education specialists by developing the practical-applicative component as a support for educational and research activities in order to permanently adapt the instructive approach to the specifics and exigencies of contemporary society. Due to multiple curricular changes, the authors develop paradigms of future teacher training and bring in the need for designing, implementing and evaluating training activities on learning about transmissible animal diseases in humans within health education, thus contributing directly to improving interactive teaching strategies.

Lucrarea se constituie într-un demers de investigare teoretică și practică a strategiilor de instruire, din perspectiva educației pentru sănătate. Scopul acestei lucrări vizează furnizarea unor instrumente teoretico-practice utile specialiştilor în educație timpurie și învățământ primar, prin dezvoltarea componentei practic-aplicative, ca suport pentru desfăşurarea de activităţi educaționale și de cercetare, în vederea adaptării permanente a demersului instructiv la specificul și la exigenţele societăţii contemporane. Datorită schimbărilor multiple la nivel curricular, autorii dezvoltă paradigme ale formării viitoarelor cadre didactice și introduc necesitatea activităţii de proiectare, implementare și evaluare a activităţilor de instruire privind învățare despre boli transmisibile de la animale la om, în cadrul educației pentru sănătate, contribuind, astfel, în mod direct, la îmbunătăţirea strategiilor didactice interactive.

Chapter I: Current approaches to health education: I.1. The One Health concept - "One Health"; I.2. The need for health education; I.3. The objectives and content of health education in primary education and the onset of gymnasium; Chapter II: General aspects of transmissible diseases from animals to humans: II.1. Human-animal-environment-disease relationship: II.1.1. What are zoonoses?; II.1.2. Animals of medical importance; II.1.3. The main groups of parasitic animals involved in human pathology: II.1.3.1. Protozoa; II.1.3.2. Helminths or worms; II.1.3.3. Artrhropods; II.1.4. Prevention of animal diseases; II.2. Human and diseases; II.2.1. Human health enemies; II.2.1.1. Live infectious pathogen agents; II.2.1.2. Non-infectious pathogens; II.2.2. Major symptoms of diseases; II.2.3. Zoonoses of current interest: II. 2.3.1. Malaria; II.2.3.2. Leptospirosis; II.2.3.3. Trichinellosis; II.2.3.4. Tuberculosis; II.2.3.5. Q Fever (Queensland fever); II.2.3.6. Salmonellosis; II.2.3.7. Lyme Disease; II.2.3.8. Leishmaniosis; II.2.3.9. Listeriosis; II.2.3.10. Cat scratch; II.2.3.11. West Nile Disease; II.2.3.12. Dirofilariosis; II.2.3.13. Campylobacteriosis; II.2.3.14. Enterocolitis with E. coli; II.2.3.15. Viral hepatitis; Chapter III: Concepts of prevention, diagnosis and treatment of malaria: III.1. Name of zoonosis, definition and history of the disease; III.2. Etiology: etiological agent, taxonomy, biological cycle; III.3. Cause/Source of infection; III.4. Receptivity; III.5. Infection pathways / ways of transmission, eradication, clinical manifestations, diagnosis, treatment, prophylaxis; III.6. Geographical distribution of endemic malaria areas; Chapter IV: Concepts of prevention, diagnosis and treatment of dirofilariosis: IV.1. Name of zoonosis, definition and history of the disease; IV.2. Etiology: etiological agent, taxonomy, biological cycle; IV.3. Cause/Source of infection; IV.4. Pathogenesis; IV.5. Infection pathways / ways of transmission, eradication, clinical manifestations, diagnosis, treatment, prophylaxis; IV.6. Geographical distribution; Chapter V: Methodological recommendations for teaching 6-12 year olds about zoonoses: V.1. Description of teaching methods and methods of application: V.1.1. Simullation methods; V.1.2. Case study; V.1.3. Project method; V.1.4. Cube method; V.1.5. Independent and systematic observation; V.1.6. Learning by descovering; V.1.7. Didactic demonstration; V.1.8. Experiment; V.1.9. Conceptual map; V.1.10. Diagram of causes and effects; V.1.11. I know-I want to know – I have learned; V.1.12. Gallery Tour; V.1.13. Pupil’s portfolio; V.2. Teaching approaches in the transmission of diseases from animals to humans: V.2.1. Children’s university – teachers share secrets of sciences to children; V.2.2. Program for optional subject – Health education I am careful! I understand! I defend myself from diseases! Chapter VI: International study on familiarizing teachers with basic concepts of epidemiology and prophylaxis of transmissible diseases from animals to humans.

Capitolul I: Abordări actuale privind educaţia pentru sănătate: I.1. Conceptul One Health- ”O singură sănătate”; I.2. Necesitatea educației pentru sănătate; I.3. Obiectivele și conținuturile educației pentru sănătate în învăţământul primar şi debutul gimnaziului; Capitolul II: Aspecte generale privind bolile transmisibile de la animale la om: II.1. Relația om-animal-mediu-boală; II.1.1. Ce sunt Zoonozele?; II.1.2. Animale de importanță medicală; II.1.3. Principalele grupe de animale parazite implicate în patologia umană: II.1.3.1. Protozoarele; II.1.3.2. Helminții sau viermii; II.1.3.3. Artropodele; II.1.4. Prevenirea bolilor provocate de animale; II.2. Omul și bolile: II.2.1. Inamicii sănătății omului; II.2.1.1. Agenți patogeni infecțioși vii; II.2.1.2. Agenți patogeni neinfecțioși; II.2.2. Principalele simptome ale bolilor; II.2.3. Zoonoze de interes actual: II. 2.3.1. Malaria; II.2.3.2. Leptospiroza; II.2.3.3. Trichineloza; II.2.3.4. Tuberculoza; II.2.3.5. Febra Q (Febra de Queensland); II.2.3.6. Salmoneloza; II.2.3.7. Boala Lyme; II.2.3.8. Leishmanioza; II.2.3.9. Listerioza; II.2.3.10. Boala zgârieturii de pisică (Cat scratch); II.2.3.11. Boala West Nile; II.2.3.12. Dirofilarioza; II.2.3.13. Campylobacterioza; II.2.3.14. Enterocolita cu E. Coli; II.2.3.15. Hepatita virală; Capitolul III: Noţiuni despre pprevenirea, diagnosticul şi tratamentul malariei: III.1. Denumirea zoonozei, definiție și istoricul bolii; III.2. Etiologie: agent etiologic, taxonomie, ciclul biologic; III.3. Cauze/sursa infecției; III.4. Receptivitate; III.5. Cale de infecție, modalităţi de transmitere, eradicare, manifestări clinice, diagnostic, tratament, profilaxie; III.6. Distribuția geografică a zonelor endemice cu malaria; Capitolul IV: Noţiuni despre prevenirea, diagnosticul și tratamentul dirofilariozei: IV.1. Denumirea zoonozei, definiție și istoricul bolii; IV.2. Etiologie: agent etiologic, taxonomie, ciclul biologic; IV.3. Cauze/sursa infecției; IV.4. Patogeneză; IV.5. Cale de infecție, modalităţi de transmitere, manifestări clinice, diagnostic, tratament, profilaxie; IV.6. Distribuția geografică; Capitolul V: Recomandări metodice pentru învățarea copiilor în vârstă de 6-12 ani despre zoonoze: V.1. Descrierea unor metode şi tehnici didactice și modalităţi de aplicare: V.1.1. Metodele de simulare; V.1.2. Studiul de caz; V.1.3. Metoda proiectelor; V.1.4. Metoda cubului; V.1.5. Observarea independentă și sistematică; V.1.6. Învăţarea prin descoperire; V.1.7. Demonstraţia didactică; V.1.8. Experimentul; V.1.9. Harta conceptuală; V.1.10. Diagrama cauzelor şi a efectelor; V.1.11. Şiu-Vreau să ştiu – Am învăţat; V.1.12. Turul Galeriei; V.1.13. Portofoliul elevului ; V.2. Abordări didactice în predarea bolilor transmisibile de la animale la om: V.2.1. Universitatea copiilor – Profesorii dezvăluie copiilor secretele Ştiinţelor; V.2.2. Programă de disciplină opţională Sunt atent! Înţeleg! Mă apăr de boli!; Capitolul VI: Studiu internațional privind familiarizarea profesorilor cu noțiuni elementare de epidemiologie și profilaxie a unor boli transmisibile de la animale la om.

Florentina-Manuela Miron, lecturer at the Department of Education Sciences, Faculty of Psychology and Education Sciences, ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi. Lecturer of next courses: Environmental Education and Didactics of Sciences, Health and Hygiene Education, Anatomy, Physiology and Human Genetics, Education for Environmental Protection and Ecology Applied in Primary Education, Child Puriculture and Hygiene, and Pedagogical Practicum in Preschool and Primary Education. She had her doctoral thesis in 1999 at the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi, her main research directions being: life and earth sciences, ecological education, health education and pre-service and in-service teachers training from preschool and primary school education. She has published over 50 articles in national and international journals and has been a coordinator or member of numerous research projects. She is the author of the Elements of Bioecology and Didactics of Natural Sciences Teaching (2006), Astaciculture Compendium (2006), Animal Biology (2013) and co-author of volumes: Formation des enseignants: Repondre aux Defies de l'internationalisation (2017); A Handbook Experential Education ‒ Pedagogical guidelines for teachers and parents (2018).
Gianina-Ana Massari - Ph.D. Associate Professor at the Department of Education Sciences, Faculty of Psychology and Education Sciences, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi. Lecturer of next courses: Teaching Theory and Methodology, Educational Counseling in Preschool Education, Children Psychopedagogy with High Abilities, School Development Strategies of Creativity for Young Children, and Pedagogical Practicum in Preschool and Primary School Education. She had her doctoral thesis in 2005 at "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi, her main research directions being: early childhood education, educational counseling, giftedness and excellence fenomena, and pre-service and in-service teachers training from early childhood education and primary school education. She has published over 70 articles in international journals and has been a coordinator or member of numerous research projects. She published: Guide of Pedagogical Practicum in Primary School Education (2009); Quality of Social Context and Skills Development of Gifted Underachiever Adolescents (2006); Introduction to school counseling (2006). She translated The Gifted Children. Education, emotional development and social adaptation (author Yolanda Benito Mate, 2003, Polirom Publishing House, Iasi). She is co-author of the books: Psychological interventions in school. The school counselor's manual (2019); A Handbook of Experential Education - Pedagogical guidelines for teachers and parents (2018); Methodology of instructive-educational activities in the kindergarten. Guide to completion the exams and teaching degrees (2017); Early education. problems and solutions (2016); Quality, innovation, communication in the system of in-service teacher education in higher education. Good Practice Guidelines (2013); Knowledge based society: Teaching profession challenges (2013); Save the children of abandonment and non-integration ‒ Best Practice Guide (2013); Special Educational Requirements for All ‒ Good Practice Guide (2013); 4D in Education (2013); Theory and practice of training and assessment (2011); Psycho-pedagogy for exams to achieve the didactic degrees (2008); Counseling and School Guidance (1999).

Florentina-Manuela Miron (n. 1967, Fetești, Ialomița) este lector universitar doctor în cadrul Departamentului de Științe ale Educației, de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Titulară a cursurilor de Cunoașterea mediului și didactica științelor, Educație pentru sănătate și igienă, Anatomie, fiziologie și genetică umană, Educație pentru protecția mediului și ecologie aplicată în învățămîntul primar, Puricultura și igiena copilului și Practică pedagogică în învățământul preșcolar și primar. Și-a susținut teza de doctorat, în 1999, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, principalele sale direcții de cercetare fiind: științele vieții și ale pământului, educația ecologică, educația pentru sănătate și formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar. A publicat peste 50 de articole în reviste de specialitate, naționale și internaționale, și a fost coordonator sau membru în numeroase proiecte de cercetare. Este autoarea volumelor Elemente de bioecologie și didactica predării științelor naturii (2006), Compediu de astacicultură (2006), Biologie animal (2013) și coautor al unor volume: Formation des enseignants: repondre aux defies de l'internationalisation (2017); A Handbook Experential Education – Pedagogical guidelines for teachers and parents (2018).
Gianina-Ana Massari (n. 1976, Iași) este conferențiar universitar doctor în cadrul Departamentului de Științe ale Educației, de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.. Titulară a cursurilor: Teoria și metodologia instruirii, Consiliere educațională în învățământul preșcolar, Psihopedagogia copiilor cu abilități înalte, Strategii de dezvoltare a creativității școlarului mic și Practică pedagogică în învățământul preșcolar și primar. A susținut teza de doctorat, în 2005, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, principalele sale direcții de cercetare fiind: educația timpurie, consilierea educațională, excelența aptitudinală și formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar. A publicat peste 70 de articole în reviste de specialitate internaționale și a fost coordonator sau membru a numeroase proiecte de cercetare. A publicat, în calitate de autor, Ghid de practică pedagogică în învățământul primar (2009); Calitatea contextului social și dezvoltarea aptitudinală a adolescenților subrealizați școlar (2006); Introducere în consiliere școlară (2006). A tradus lucrarea Copiii supradotaţi, educaţie, dezvoltare emoţională şi adaptare social (autoare Yolanda Benito Mate, 2003, Ed. Polirom, Iași). Este coautoar al lucrărilor de specialitate: Intervenții psihologice în școală. Manualul consilierului școlar (2019); A Handbook Experential Education – Pedagogical guidelines for teachers and parents (2018); Metodica activităților instructiv-educative din grădiniță. Ghid pentru examenele de definitivat și grade didactice (2017); Educația timpurie. Probleme și soluții (2016); Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior. Ghiduri de bune practici (2013); Knowledge based society: Teaching profession challenges (2013); Salvați copiii de abandon și neintegrare ‒ ghid de bune practici (2013); Cerințe educaționale speciale pentru toți ‒ Ghid de bune practici (2013); 4D în educație (2013); Teoria și practica instruirii și a evaluării (2011); Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice (2008); Consiliere și orientare școlară (1999).