Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Litere /

Restituiri din domeniul slavisticii. Lecții, studii, articole, recenzii, documente

Petru Caraman

stoc epuizat

Data apariției: 18.01.2018

Domeniu: Litere / Etnologie

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-337-9

Nr. pagini: 750

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Notă asupra ediției, note și prefață de Livia Cotorcea. Ediție îngrijită de Livia Cotorcea.
Cartea cuprinde lucrări de rusistică și de slavistică risipite prin diverse publicații, precum și inedite. Aceste lucrări au fost grupate în trei capitole mari: I. Rusistică; II. Slavistică; III. Varia, care, la rîndul lor sunt divizate în subcapitole a căror titulatură vizează natura lucrărilor (lecții, studii, articole sau recenzii) și conținutul lor (literatură, limbă, paleografie, paleografie slavo-română, gramatică). Spațiul cel mai întins îl ocupă lecțiile pe care le-a ținut profesorul Petru Caraman la secția de Slavistică a Universității din Iași, de la angajarea lui la Catedră și pînă la îndepărtarea brutală din învățămînt (acoperind perioada 1939-1947). Din aceste lecții au crescut adevărate studii originale asupra unor probleme ca: alfabetul slavilor, patria primitivă a slavilor, Învățăturile lui Vladimir Monomahul sau cum trebuie editate documentele slavo-române, probleme cu care, alături de studiile de folclor și etnografie comparată, s-a impus definitiv în slavistica europeană ca unul dintre cei mai mari specialiști.

Notă asupra ediţiei (Livia Cotorcea); Introducere. Petru Caraman – profilul unui mare slavist (Livia Cotorcea); I. Rusistică. Lecţii, studii, recenzii: Istoria literaturii ruse; a. Preliminarii; b. Istoria literaturii ruse; c. Epocile principale ale literaturii ruse; 1. Perioada kieviană; 2. Perioada a II a; 3. Perioada de tranziţie; 4. Epoca modernă („новый период”): Perioada I a; Perioada a II a; Perioada a III a; Perioada a IV a – de la Gogol pînă la Primul Război Mondial; d. Epoca revoluţiei comuniste; Epoca veche: a. Originea scrisului la ruşi; b. Cele mai vechi cărţi la ruşi; c. Copiatul cărţilor; d. Primele cărţi religioase în Rusia; e. Cărţile religioase; f. Literatura traducerilor; g. Literatura religioasă apocrifă: Apocrife cu teme din Vechiul Testament; Legende cosmogonice (о сотворенiи мiра); Legenda celor dintîi oameni; Legendele lui Avraam; Legendele despre moartea lui Avraam; Testamentele celor doisprezece patriarhi; Ieşirea lui Moise; Legende despre David; Legende apocrife despre Solomon; 1. Judecăţile lui Solomon; 2. Povestea despre regina din Saba; 3. Povestea despre Solomon şi Kitovras; 4. Legendele despre prorocul Isaia; Ridicarea la cer a lui Isaia; Legenda lui Noe; Legendele despre Enoch cel Drept; Legenda despre lemnul crucii; h. Literatura predicilor. Primele manifestări ale literaturii originale; Forma de expresie; I. Învățăturile; Învăţăturile lui Vladimir Monomahul către fiii săi; I. Argumentul etnografic; II. Argumentul istorico literar; Scrisoarea către oleg sviatoslavovici; Extinderea cronologizării copistului şi asupra Învăţăturilor lui Vladimir Monomah Izvoare literare; Bibliografie; j. Scrieri hagiografice – Patericul; k. Povestiri cu elemente laice; Povestea celor trei orbi; Povestea căpitanului de hoţi; l. Povestiri cu element polemic; Patericul de la Mănăstirea Peşterilor din Kiev; Patericul lui Sketiotis (скитский патерик); Patericul roman; Patericul alfabetic şi Patericul de la Ierusalim – алфавитный патерик, иерусалимкий патерик; Mineele – четьи минеи; m. Literatura călătoriilor la locurile sfinte; Epoca modernă: a. Puşkiniana; Autohtonismul rusesc al operei lui Puşkin; Formarea literară a lui Puşkin. Cîteva consideraţii asupra influenţelor; Poemul basm al lui A. S. Puşkin; Rusalka; b. Critica şi istoria literară rusă; Notă; c. Varia; Un eveniment artistic. Demonul lui M. Lermontov – transpunere din ruseşte de George Lesnea; II. STUDII. ARTICOLE. LECŢII, RECENZII CU PRIVIRE LA DOMENIUL GENERAL AL SLAVISTICII: Originea slavilor. Patria lor primitivă; Slavii occidentali; Paleografie slavă: a. Terminologia referitoare la alfabetul slavilor; b. Dovezi despre prioritatea glagoliţei; I. Dovezi istorice; II. Dovezi paleografice; III. Dovezi lingvistice; c. Netemeinicia argumentelor în favoarea priorităţii chiriliţei; Cyrillomethodiana; a. Identificarea limbii vechilor texte slave bisericești cu limba veche bulgară; b. Monumente vechi slave scrise cu glagolița; c. Textele vechi slave bisericești în chirilița; d. Material epigrafic în chirilița; Inscripţiile de la Preslav; Bibliografie; III. Cu privire la documentele slavo romane; Cum nu trebuie editate vechile manuscrise slavo-române; Privire introductivă asupra începuturilor publicări de manuscrise slavo-române; Pomelnicul de la Bistriţa; Consideraţii asupra însemnătăţii acestui monument slavo-român; Erori de transcripţie; Transcriere neştiinţifică; Completări eronate: Omisiuni; Observaţie critică concluzivă; Lecţiuni eronate; Erori de traducere: Locuri îndoielnice şi echivocuri; Metoda de lucru şi aparatul ştiinţific; D. Bogdan traducător; Nevoia unei noi ediţii a Pomelnicului de la Bistriţa. Cum ar trebui să fie această ediţie; IV. Observaţii critice, urmate de discuţia cîtorva probleme etnografice şi etnologice cu privire specială asupra artei populare; Observaţii critice; Discuţia cîtorva probleme etnografice şi etnologice; I. Clasificare şi terminologia în cadrul disciplnei; II. Factorii creatori ai culturii şi artei populare; III. Creaţia artistică populară faţă de arta cultă; IV. Cu privire le caracterul specific al plasticii populare şi geneza ei; V. Cu privire la realismul şi optimismul creaţiei folclorice; VI. Pierderea aderenţelor cu substratul mistic – la creaţiile populare de inspiraţie magico religioasă – este oare totdeauna o condiţie care favorizează desăvîrşirea artistică? ; VII. Un aspect mitologic contemporan: trăsături precreştine în figura folclorică a dumnezeului creştin?; V. Paleografie slavă: Materialul si uneltele trebuitoare scrierii manuscriselor: a. Papyrusul; b. Pergamentul; c. Hîrtia; Formatul unei carti manuscrise: a. Format mare; b. Format mic; c. Format minuscul: Uneltele trebuitoare unui scrib; Aurul şi argintul; Ornamentica manuscriselor la bizantini, la slavi şi la romani faţă de ornamentica din occidentul Europei şi din orienul apropiat al Asiei minore; a. Miniatura pe papirus; b. Vignetele; c. Iniţialele; d. Împodobirea minusculelor la bizantini; Valoarea estetică şi paleografică a miniaturilor slave; Legatul cărţilor manuscrise; VI. Gramatică slavă: Aoristul; Aoristul asigmatic sau aoristul simplu; Aoristul sigmatic. Aoristul compus I; Tipul A. Aoristul sigmatic propriu zis; Aoristul compus I. Tipul B; Aoristul compus II; Tabloul sinoptic al timpurilor de aorist vechi bulgar; VII. Varia Referat asupra tezei de doctorat Probleme de stilistică comparată privind limba română şi limba rusă, redactată de profesorul A. Zacordoneţ; Ilie Bărbulescu; Memoriu de titluri şi lucrări; I. Studii şi titluri în ţară şi în străinătate; II. Lucrări: Memoriu despre activitatea mea la Universitatea din Iași; În anii 1939-1940 și 1940-1941; a. Lucrări tipărite; b. Lucrări manuscrise gata de tipar; Lucrări manuscrise în curs de redactare; Activitate didactică; I. În anul 1939-1940; II. În anul 1940-1941: Seminar; I. În anul 1939-1940; II. În anul 1940-1941; Notele îngrijitorului de ediție; Indice de nume

Petru Caraman (1898-1980) a fost un cărturar cu o riguroasă formaţie ştiinţifică, poliglot şi lingvist de prestigiu, cunoscător profund al culturii populare sud-est europene şi comparatist neîntrecut. Era predestinat să oficieze la catedră. Cînd însă mai-marii vremii l-au îndepărtat abuziv din învăţământul universitar, s-a retras în cabinetul de lucru al savantului, realizînd o operă care îl recomandă a fi cel mai de seamă etnolog român și, totodată, un cercetător din elita specialiștilor europeni în acest domeniu. Stau mărturie numeroasele lui studii, consacrate riturilor calendaristice și celor familiale, baladei, basmului, liricii populare, magiei, slavisticii, etnolingvisticii ori conceptelor etnologice. Cele mai multe lucrări au apărut postum. La loc de frunte se situează Colindatul la români, slavi și la alte popoare, 1983; Pământ și apă. Contribuție etnologică la studiul simbolicei eminesciene, 1984; Descolindatul în orientul și sud-estul Europei. Studiu de folclor comparat, 1997; Vechiul cântec popular ucrainean despre Ştefan Voievod şi problemele lingvistico-etnografice aferente, 2005; Conceptul frumuseţii umane reflectat în antroponimie la români şi în sud-estul Europei. Prolegomene la studiul numelui personal, 2011. La Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au mai apărut, în 2016, și volumele 1 și 2 din Corespondența lui Petru Caraman, ediție îngrijită de Ion H. Ciubotaru şi Remus Zăstroiu, cu introducere și notă asupra ediției de de Ion H. Ciubotaru.
Livia Cotorcea (n. 1940), editorul prezentului volum, este profesor universitar, autor de cărți, studii și articole privitoare la cultura și literatura rusă, la probleme de teoria literaturii, de poetica și stilistica textului literar, traducător, nominalizat la Premiul U.S.R. pentru traducere pe 2011 și 2014, deținător al Premiului Academiilor Rusă și Ucraineană pe 2012 (pentru colaborarea la volumul Literaturile europene după 1990) și al Premiului U.S.R., Filiala Iași, „Irina Mavrodin“, pe anul 2014. A publicat studii și articole în reviste de prestigiu din țară și din străinătate și a semnat cărți, între care: Lirica lui M.I. Lermontov. Considerații tematico-structurale, 1983, Teoria limbajului poetic. Școala filologică rusă, 1984, 1994, În căutarea formei, 1994, Introducere în opera lui Velimir Hlebnikov, 1997, Avangarda rusă, 2005, 2010, Căutînd desăvîrșirea, 2006.