Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe economice /

Contabilitate în instituții publice

Iuliana Eugenia Georgescu, Daniela-Neonila Mardiros, Leontina Păvăloaia, Mihai-Bogdan Afrăsinei

în stoc

Data apariției: 14.07.2022

Domeniu: Ştiinţe economice / Contabilitate

Colecție: Economikon

ISBN: 978-606-714-707-0

Nr. pagini: 650

Format: 17 x 24 cm.

49.35 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

În această lucrare, autorii propun o trecere în revistă a aspectelor semnificative privind organizarea şi conducerea contabilităţii publice conform normelor naţionale în vigoare, aducând în atenție mai multe teme, dezvoltate în capitole referitoare la particularitățile activității și finanțării instituțiilor publice, organizarea contabilității operațiunilor privind activele, datoriile și capitalurile proprii ale instituțiilor publice, întocmirea situațiilor financiare ale instituțiilor publice.

CUVÂNT ÎNAINTE; Scurtă incursiune în evoluția contabilității publice din România; CAPITOLUL 1. Aspecte generale privind obiectulşi metoda contabilității: 1.1. Entitatea economico-socială – sferă de acțiune a contabilității; 1.2. Utilizatorii informațiilor contabile şi cerințele lor informaționale; 1.3. Definirea obiectului contabilității; 1.4. Metoda contabilității: 1.4.1. Considerații generale privind metoda contabilității; 1.4.2. Bilanțul – mijloc de reprezentare a patrimoniului: 1.4.2.1. Conținutul principalelor structuri bilanțiere; 1.4.2.2. Evaluarea elementelor de activ şi de pasiv; 1.4.2.3. Principii şi convenții contabile; 1.4.2.4. Tipuri de influențe ale operațiunilor asupra bilanțului; 1.4.3. Contul – mijloc de reprezentare a evenimentelor şi tranzacțiilor; 1.4.4. Balanța de verificare – calcul de sinteză contabilă; CAPITOLUL 2. Particularități ale sectorului public cu influență asupra contabilității: 2.1. Structura sistemului bugetar din România; 2.2. Principiile şi regulile procesului bugetar; 2.3. Ordonatorii de credite şi atribuțiile acestora în procesul bugetar; 2.4. Clasificația indicatorilor privind finanțele publice: 2.4.1. Structurarea veniturilor în cadrul clasificației indicatorilor privind finanțele publice; 2.4.2. Gruparea cheltuielilor reglementată prin clasificația indicatorilor privind finanțele publice: 2.4.2.1. Clasificația funcțională a cheltuielilor publice; 2.4.2.2. Clasificația economică a cheltuielilor publice; CAPITOLUL 3. Aspecte generale privind organizarea contabilității publice: 3.1. Organizarea sistemului instituțiilor publice; 3.2. Reguli de bază privind conducerea contabilității în instituțiile publice; 3.3. Documente şi registre contabile comune și specifice instituțiilor publice; 3.4. Planul de conturi al instituțiilor publice; CAPITOLUL 4. Contabilitatea patrimoniului instituțiilor publice: 4.1. Contabilitatea capitalurilor; 4.2. Contabilitatea capitalurilor proprii: 4.2.1. Contabilitatea fondurilor unei instituții publice; 4.2.2. Contabilitatea rezervelor din reevaluare; 4.2.3. Tratamente contabile privind rezultatul patrimonial; 4.2.4. Contabilitatea rezultatului reportat; 4.2.5. Tratamente contabile privind provizioanele; 4.2.6. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate pe termen mediu și lung: 4.2.6.1. Împrumuturile din emisiuni de obligațiuni; 4.2.6.2. Datoria publică locală; 4.2.6.3. Datoria publică guvernamentală; 4.2.6.4. Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare; 4.2.6.5. Alte împrumuturi și datorii asimilate; 4.2.6.6. Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate; 4.3. Contabilitatea activelor fixe: 4.3.1. Activele fixe necorporale; 4.3.2. Active fixe în curs de execuție și avansuri pentru active fixe necorporale; 4.3.3. Deprecierea activelor fixe necorporale; 4.3.4. Activele fixe corporale; 4.3.5. Active fixe corporale în curs de execuție și avansuri acordate pentru active fixe corporale; 4.3.6. Deprecierea activelor fixe corporale; 4.4. Contabilitatea stocurilor şi a producției în curs de execuție: 4.4.1. Recunoaștere și evaluare; 4.4.2. Metode de evidență a stocurilor; 4.4.3. Contabilitatea stocurilor de materii prime și materiale; 4.4.4. Producția în curs de execuție; 4.4.5. Tratamentul contabil al stocurilor de produse; 4.4.6. Stocuri aflate la terți; 4.4.7. Alte categorii de active circulante materiale; 4.4.8. Ajustări pentru deprecierea stocurilor și a producției în curs de execuție; 4.5. Contabilitatea decontărilor cu terții: 4.5.1. Datorii și creanțe în relația cu furnizorii; 4.5.2. Contabilitatea decontărilor cu clienții; 4.5.3. Datorii și creanțe ocazionate de factorul muncă; 4.5.4. Contabilitatea decontărilor privind asigurările sociale; 4.5.5. Tratamente contabile privind decontările instituțiilor publice cu bugetul; 4.5.6. Alte structuri contabile caracteristice decontărilor cu terții; 4.5.7. Contabilitatea decontărilor între instituția superioară și instituțiile subordonate; 4.5.8. Deprecierea creanțelor instituțiilor publice; CAPITOLUL 5. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și finanțării instituțiilor publice: 5.1. Concepte și delimitări privind cheltuielile și veniturile; 5.2. Creditele bugetare – sursă de finanțare a cheltuielilor instituțiilor publice; 5.3. Execuția bugetară a cheltuielilor; 5.4. Finanțarea cheltuielilor instituțiilor publice: 5.4.1. Finanțarea de la buget; 5.4.2. Finanțarea integrală din venituri proprii; 5.4.3. Finanțarea din venituri proprii și subvenții; 5.5. Tratamente contabile specifice cheltuielilor; 5.6. Tratamente contabile specifice veniturilor; CAPITOLUL 6. Situațiile financiare ale instituțiilor publice: 6.1. Obiectivul şi structura situațiilor financiare; 6.2. Lucrări de închidere a exercițiului financiar; 6.2.1. Redactarea balanței de verificare primare; 6.2.2. Inventarierea generală a patrimoniului; 6.2.3. Punerea de acord a situației conturilor cu realitatea inventarului; 6.2.4. Întocmirea balanței de verificare finale; 6.2.5. Închiderea conturilor de activ şi de pasiv; 6.2.6. Redactarea propriu-zisă a situațiilor financiare; 6.2.7. Verificarea și certificarea situațiilor financiare; CAPITOLUL 7. Armonizare şi convergență în contabilitatea publică: 7.1. Nevoia de armonizare și convergență în contabilitatea publică. Oportunități şi constrângeri; 7.2. Scurtă prezentare a Standardelor Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public; BIBLIOGRAFIE; Planul de conturi general pentru instituțiile publice

Iuliana Eugenia Georgescu (n. 1966, Roman) este profesor universitar doctor la Departamentul CIES din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuzaˮ din Iași, cu o experiență de peste 30 de ani în învățămậntul superior, autoare și coautoare a numeroase cărți și studii de specialitate în domeniul Contabilității. Are ca domenii de interes Contabilitatea generală, Contabilitatea publică, Contabilitatea managerială, Contabilitatea operațiunilor de reorganizare a societăților comerciale, Contabilitatea în turism etc. A participat la numeroase conferințe științifice naționale și internaționale din țară și străinătate și a efectuat stagii de documentare în Franța, Austria și Spania.
Daniela Neonila Mardiros (n. 1970, Brașov) este conferenţiar universitar doctor la Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu o experiență de peste 24 de ani în învățământul superior. Are ca domenii de interes Contabilitatea publică, Contabilitatea financiară, Contabilitatea persoanelor juridice fără scop lucrativ, Bazele contabilității. A publicat lucrări de specialitate și un număr de 17 cărți în domeniile de interes specificate (una în calitate de unic autor și restul în colaborare), atât pe plan național, cât și internațional. A absolvit studii postdoctorale în economie, sub egida Academiei Române, și a participat cu lucrări la conferințe știintifice naționale și internaționale.
Leontina Păvăloaia (n. 1972, Darabani) este profesor universitar doctor la Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu o experiență de peste 20 de ani în învățămậntul superior. Principalele domenii de interes vizează Contabilitatea instituţiilor publice, Bazele contabilităţii, Contabilitatea de gestiune, Contabilitatea mediului, Concepte şi teorii de evaluare în afaceri, fiind autoare şi coautoare a unor manuale, cărţi şi studii în aceste domenii. Doctor în contabilitate din anul 2008, a finalizat, de asemenea, studiile unui program postdoctoral în economie, în cadrul Academiei Române. A efectuat stagii de documentare în Franţa şi Anglia.
Mihai-Bogdan Afrăsinei (n. 1988, Iași) este lector universitar doctor la Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, autor și coautor al unor studii și lucrări de Contabilitate. Are ca domenii de interes Bazele contabilităţii, Contabilitatea financiară, Contabilitatea publică, Contabilitatea de gestiune, Contabilitatea în turism. A efectuat un stagiu de documentare în Franţa.