Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Ultimele apariții /

Planurile orașului București în arhive rusești (1770-1850) / The city plans of Bucharest in Russian archives (1770-1850)

Laurențiu Rădvan, Mihai Anatolii Ciobanu

stoc epuizat

Data apariției: 17.11.2023

Domeniu: Istorie / Istorie modernă

Colecție: Historica

ISBN: 978-606-714-807-7

Nr. pagini: 292

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

[RO]
Ediție bilingvă (română și engleză).
Lucrarea de față își propune să valorifice planurile descoperite în arhivele ruse de către echipa de cercetare în domeniul cartografiei istorice de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Volumul tratează șase planuri valoroase, în parte inedite, care acoperă intervalul cronologic cuprins între 1770 și 1850. Prin aceste documente, se introduc în circuitul științific informații valoroase cu privire la modul în care s-a dezvoltat capitala Țării Românești la finele sec. al XVIII-lea și prima jumătate a sec. al XIX-lea, pe fondul procesului de modernizare. Planurile cuprind date legate de patrimoniul construit, biserici, mănăstiri, curți domnești, case, spitale, fântâni etc., fiind utile și pentru înțelegerea evoluției urbanistice a așezării.
În 2020, apărea la București un volum consacrat planurilor orașului Iași păstrate în arhive și biblioteci din răsăritul Europei, de la Moscova și Kiev. A sosit momentul publicării – de data aceasta la Iași – unor vechi planuri ale capitalei Țării Românești de la București. Cele două inițiative sunt menite să valorifice zestrea cartografică a unor campanii militare care au adus multe schimbări pe teritoriul Principatelor Române. Pe lângă distrugerile, devastările sau rechizițiile specifice oricărui război, perioadele în care Moldova și Țara Românească au fost ocupate de către armata și administrația rusă s-au caracterizat și prin ample campanii de cartografiere, un interes deosebit fiind arătat orașelor. Pentru București, deosebit de valoroase sunt planurile păstrate la Arhiva Militar-Istorică din Moscova (RGVIA), semnalate încă din anii ʼ50 de arhiviștii români, care au mers în Uniunea Sovietică pentru a identifica surse importante privitoare la trecutul românesc. Totuși, cu excepția planului din 1770, planurile Bucureștiului nu au fost niciodată cunoscute pe deplin, astfel că ne facem datoria, prin acest volum, de a le restitui publicului larg sau de specialitate. Planurile cuprind date valoroase privitoare la patrimoniul construit, biserici, mănăstiri, curți domnești, case, spitale, fântâni etc., topografia și hidrografia zonei centrale sau învecinate, fiind utile pentru înțelegerea evoluției urbanistice a așezării.

[ENG]
Bilingual edition (Romanian and English)
This book focuses on the city plans discovered in the Russian archives by the research team in the field of historical cartography from the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iași. The volume explores six valuable plans, partly unpublished, covering the period between 1770 and 1850. Through these documents, valuable information is introduced into the scientific circuit about the development of the capital of Wallachia at the end of the 18th century and the first half of the 19th century, within the modernization process. The plans include data related to the built heritage, i.e. churches, monasteries, princely courts, houses, hospitals, fountains, etc., being useful for understanding the urban evolution of the settlement as well.
In 2020, a volume dedicated to the plans of Iași preserved in Eastern European archives and libraries, from Moscow and Kiev, was published in Bucharest. The time has come to publish – this time in Iași – of some old plans of the capital of Wallachia from Bucharest. The two initiatives are intended to exploit the cartographic results of military campaigns that brought many changes to the territory of the Romanian Principalities. In addition to the destruction, devastation and requisitions typical of any war, the periods when Moldavia and Wallachia were occupied by the Russian army and administration were also characterised by extensive mapping campaigns, with particular interest being shown in the cities. Particularly valuable for Bucharest are the plans kept at the Russian State Military-Historical Archive in Moscow (RGVIA), which have been reported since the 1950s by Romanian archivists who went to the Soviet Union to identify important sources concerning the Romanian past. However, with the exception of the plan of 1770, the plans of Bucharest have never been fully known, so we do our duty, through this volume, to restore them to the general public. The plans contain valuable data on the built heritage, i.e. churches, monasteries, princely courts, houses, hospitals, fountains, etc., topography and hydrography of the central and neighbouring areas, and are useful for understanding the urban development of the settlement.

[RO]
Introducere;
1. Planul orașului București <1770>;
2. Planul capitalei Valahiei, București [...] <1807>;
3. Planul orașului București și al împrejurimilor, ridicat instrumental de corpul inginerilor și cvartirmaiștrilor în campania din anii 1807 și 1812;
4. Planul orașului București și al împrejurimilor sale. Ridicat de sublocotenentul Statului Major Șernskanț și topograful clasa I-a Kozmin în anul 1828, începând cu 28 august și până la 1 a lunii noiembrie inclusiv;
5. Planul o[rașului] București <1830>;
6. Planul orașului București și al împrejurimilor sale, ridicat instrumental sub conducerea locotenent-colonelului Statului Major Glebov în anii 1849 și 1850;
Anexe;

[ENG]
Introduction;
1. The plan of Bucharest city <1770>;
2. The plan of the Wallachian capital city, Bucharest [...] <1807>;
3. The city plan of Bucharest and its surroundings, instrumentally surveyed by the Corps of Engineers and Quartermasters, during the 1807 and 1812 campaign;
4. The city plan of Bucharest and its surroundings. Drawn up by Staff Sub-lieutenant Stiernschantz and 1st Class Land Surveyor Kozmin, in 1828, from August 28th up to and including November 1st 5. The city plan of Bucharest <1830>;
6. The city plan of Bucharest and its surroundings, instrumentally surveyed under the coordination of Staff Lieutenant-Colonel Glebov, between 1849 and 1850;
Annexes;

Bibliografie selectivă / Selective bibliography;
Abrevieri / Abbreviations;
Ilustrații / Illustrations

[RO]
Laurenţiu Rădvan, profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în cadrul Facultăţii de Istorie; doctor în istorie din 2003, cu lucrarea Oraşele din Ţara Românească până la sfârşitul secolului al XVI-lea (publicată la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2004); preocupări de istorie urbană, socială şi economică medievală şi pre-modernă, dar și de cartografie istorică; a publicat mai multe studii în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, un volum de izvoare, o sinteză de istorie medievală universală, precum şi mai multe volume de studii de istorie urbană; recent, a publicat Iaşi – oraş al diversităţii. Categorii etnice și minorități în secolele XV-XX: aspecte sociale, economice și culturale, Iași, Editura Ars Longa, 2015; Social and Political Elites in Eastern and Central Europe (15th-18th Centuries), London, School of Slavonic and East European Studies UCL, 2015 (în colaborare); Orașul și Biserica: patrimoniu, oameni, activități, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2019; Planurile orașului Iași în arhive străine (1739-1833) / The City Plans of Iași în Foreign Archives (1739-1833), București-Heidelberg, 2020 (în colaborare).
Mihai Anatolii Ciobanu, cercetător la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iași, doctor în istorie al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu preocupări de istorie politică și cartografie istorică, autor al volumelor: Planurile orașului Iași în arhive străine (1739-1833) / The City Plans of Iași în Foreign Archives (1739-1833), București-Heidelberg, 2020 (în colaborare), și Giurgiu în cartografia istorică a marilor imperii: Epoca războaielor de la 1769 la 1854, Bucureşti, Akakia, 2022.

[ENG]
Laurențiu Rădvan, professor at the „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, at the Faculty of History; PhD in History since 2003, with the work Oraşele din Ţara Românească până la sfârşitul secolului al XVI-lea (published by Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2004); he is concerned with medieval and pre-modern urban, social and economic history, as well as with historical cartography; he has published many studies in journals in Romania and abroad, a volume of sources, a volume of European medieval history, as well as several volumes of urban history studies; he recently published Iaşi – oraş al diversităţii. Categorii etnice și minorități în secolele XV-XX: aspecte sociale, economice și culturale, Iași, Editura Ars Longa, 2015; Social and Political Elites in Eastern and Central Europe (15th-18th Centuries), London, School of Slavonic and East European Studies UCL, 2015 (in collaboration); Orașul și Biserica: patrimoniu, oameni, activități, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2019; Planurile orașului Iași în arhive străine (1739-1833) / The City Plans of Iași în Foreign Archives (1739-1833), Bucharest-Heidelberg, 2020 (in collaboration).
Mihai Anatolii Ciobanu, researcher at the Institute of History "A. D. Xenopol" in Iași, PhD in history from the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iași, with interests in political history and historical cartography, author of the books: Planurile orașului Iași în arhive străine (1739-1833) / The City Plans of Iași în Foreign Archives (1739-1833), București-Heidelberg, 2020 (in collaboration), and Giurgiu în cartografia istorică a marilor imperii: Epoca războaielor de la 1769 la 1854, București, Akakia, 2022.