Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Top 15 /

Civilizaţia Cucuteni şi ariile culturale învecinate. O retrospectivă bibliografică

Nicolae Ursulescu

stoc epuizat

Data apariției: 05.09.2022

Domeniu: Istorie / Istorie antică

Colecție: Bibliotheca Archaeologica Moldaviae

ISBN: 978-606-714-691-2

Nr. pagini: 594

Format: 21 x 29,7 cm.

73.88 LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Civilizaţia Cucuteni şi ariile culturale învecinate. O retrospectivă bibliografică / Cucuteni Civilisation and the neighbouring cultural areas. A bibliographical retrospection / Civilisation Cucuteni et les aires culturelles voisines. Une rétrospective bibliographique

Ediție trilingvă
Volumul reprezintă o trecere în revistă a lucrărilor dedicate celei mai reprezentative civilizații a preistoriei din spațiul carpatic ‒ Cucuteni ‒, care face parte dintr-un vast complex cultural (Cucuteni-Ariușd-Tripolie). Acest complex cultural, care a durat circa un mileniu și jumătate (cca 5000-3500), s-a extins din estul Transilvaniei până în bazinul Niprului și din sud-estul Poloniei până la curbura Carpaților. După o prezentare succintă a principalelor caracteristici ale acestei civilizații, sunt enumerate lucrările care au legătură cu acest complex cultural; s-a urmărit adunarea exhaustivă a lucrărilor referitoare la teritoriul României și Republicii Moldova, iar selectiv a celor privind aria răsăriteană (Tripolie), precum și a altor lucrări, cu caracter general, care privesc spații mai largi, în primul rând teritoriile învecinate. Comentariile asupra acestor lucrări sunt făcute atât în cadrul textului, cât și prin cei trei indici finali (onomastic, toponimic și tematic). Cele 11 planșe prezintă cercetători din trecut și principalele monografii dedicate acestei culturi, materiale reprezentative pentru fiecare etapă de evoluție, precum și o hartă cu cele mai importante așezări ale civilizației cucuteniene.


«Volumul prezintă o amplă bibliografie comentată despre una din cele mai importante civilizaţii ale preistoriei europene şi universale, cunoscută sub numele Cucuteni sau Tripolie (în rusă) şi Trypillia (în ucraineană), care a marcat, pentru circa un mileniu şi jumătate (5000-3500 î. Hr.), evoluţia istorică din partea estică şi central-estică a Europei. Demersul este necesar, deoarece aria Cucuteni–Tripolie/Trypillia se întinde pe vaste teritorii din mai multe state (în prezent, România, Republica Moldova, Ucraina), ceea ce a implicat publicarea cercetărilor în mai multe limbi (română, rusă, ucraineană, germană, poloneză); în plus, cercetători din diverse ţări (Rusia, Germania, Anglia, Franţa, S.U.A. etc.) s-au implicat în studierea acestui important fenomen cultural al preistoriei universale. S-a adunat, astfel, o literatură de mii de titluri, dedicate, total sau parţial, acestei civilizaţii. Multe lucrări sunt greu de găsit sau prezintă dificultăţi de înţelegere, fiind redactate în limbi cu circulaţie restrânsă, neînsoţite de rezumate în limbi de largă circulaţie. Am considerat că o inventariere amplă a lucrărilor dedicate acestei civilizaţii, însoţită de traducerea titlurilor în engleză sau franceză şi de succinte informaţii tematice, poate contribui la mai buna cunoaştere a realizărilor ştiinţifice din acest domeniu, printr-o abordare plurilingvistică, dincolo de barierele statale.

The volume presents an large commented bibliography on one of the most important civilizations of European and universal prehistory, known as Cucuteni or Tripolye (in Russian) and Trypillia (in Ukrainian), which marked, for about a millennium and a half (5000-3500 BC), the historical evolution of Eastern and Central-Eastern Europe. The approach is necessary, because the Cucuteni–Tripolye/Trypillia area extends over vast territories in several states (currently, Romania, Moldova, Ukraine), which involved the publication of research in several languages (Romanian, Russian, Ukrainian, German, Polish); in addition, researchers from various countries (Russia, Germany, England, France, USA, etc.) have been involved in the study of this important cultural phenomenon of universal prehistory. Thus, a literature of thousands titles was collected, dedicated, totally or partially, to this civilization. Many papers are difficult to find or have difficulty understanding, being written in restricted languages, not accompanied by abstracts in widely circulated languages. We believe that a comprehensive inventory of works dedicated to this civilization, accompanied by the translation of titles into English or French and brief thematic information, can contribute to a better understanding of scientific achievements in this field, through a multilingual approach, beyond state barriers.

Le volume présente une vaste bibliographie commentée sur l'une des civilisations les plus importantes de la préhistoire européenne et universelle, connue sous le nom de Cucuteni ou Tripolié (en russe) et Trypillia (en ukrainien), qui a marqué, pendant environ un millénaire et demi (5000-3500 av. J.-C.), l'évolution historique de l'Europe de l'Est et du Centre Est. L'approche est nécessaire, partant du fait que l’aire Cucuteni–Tripolié/Trypillia s'étend sur de vastes territoires dans plusieurs États (actuellement, en Roumanie, Moldavie, Ukraine), ce qui a impliqué la publication de recherches en divers langues (roumain, russe, ukrainien, allemand, polonais); de plus, des chercheurs de divers pays (Russie, Allemagne, Angleterre, France, USA, etc.) ont été impliqués dans l'étude de cet important phénomène culturel de la préhistoire universelle. Ainsi, une littérature de milliers de titres, consacrée, totalement ou partiellement, à cette civilisation, a été rassemblée. De nombreux articles sont difficiles à trouver ou ont des difficultés d’être compris, étant rédigés dans des langues restreintes, non accompagnés de résumés dans des langues largement diffusées. Nous pensons qu'un inventaire large des ouvrages consacrés à cette civilisation, accompagné de la traduction des titres en anglais ou en français et de brèves informations thématiques, peut contribuer à une meilleure compréhension des réalisations scientifiques dans ce domaine, grâce à une approche multilingue, au-delà des barrières étatiques.»
(Nicolae Ursulescu)

Cuvânt înainte / Foreword / Avant-propos; Civilizaţia cucuteniană – aspecte principale / Cucuteni Civilisation – main aspects / Civilisation Cucuteni – aspects principaux; Lămuriri editoriale / Editorial clarifications / Eclaircissements sur l’édition; Bibliografia civilizaţiei Cucuteni / Bibliography of the Cucuteni Civilisation / Bibliographie de la civilisation Cucuteni; Indice onomastic / Name index / Index onomastique; Indice toponimic / Toponymical index / Index toponymique; Indice thematic / Thematic index / Index thématique; I. Istoricul cercetărilor, istoriografie (History of the Researches, Historiography); II. Aşezări, fortificaţii (Settlements, Fortifications / Defence Works); III. Locuinţe (Dwellings); IV. Evoluţia / Evolution of Cucuteni-Trypillia/Tripolie (areal / area, origine / origin, periodizare / timeline, cronologie / chronology, faze / phases); V. Aspecte locale (Local Aspects); VI. Relaţii cu alte zone / culturi (Relations with other Regions / Cultures); VII. Artefacte, meşteşuguri (Artefacts, Trades); VIII. Subzistenţă, mod de viaţă (Sustenance, Way of Life); IX. Rituri funerare (Funeral Rites); X. Viaţa spirituală (Spiritual Life); XI. Organizarea socială (Social Organisation); XII. Cercetări interdisciplinare (Interdisciplinary Researches); XIII. Sinteze (Syntheses); XIV. Manifestări ştiinţifice (Scientific Events); XV. Valorificare instituţională (Institutional Valorization); Abrevieri / Abbreviations / Abréviations; Planşe / Plates / Planches

Nicolae Ursulescu (n. 1943, Iași), profesor emeritus la Facultatea de Istorie a Universităţii din Iaşi (pensionat în 2008), are o experienţă în cercetarea istoriei și arheologiei de peste 55 de ani. A publicat peste 400 de lucrări, dintre care circa 20 de volume (patru au apărut la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi). Autorul are preocupări intense în cercetarea neoliticului şi eneoliticului, inclusiv a culturii Cucuteni. Este membru corespondent al Institutului Arheologic German și DHC al Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava.

Nicolae Ursulescu (b. 1943, Iași), Professor Emeritus at the Faculty of History of the Iasi University (retired in 2008), has over 55 years of experience in historical and archaeological research. He published over 400 works, of which about 20 volumes (four appeared at the Publishing House of the “Alexandru Ioan Cuza” Iasi University). The author has intense interests in the research of Neolithic and Aeneolithic periods, including the Cucuteni Culture. Corr. Member of the German Archaeological Institute; DHC of the “Ştefan cel Mare” Suceava University.

Nicolae Ursulescu (né en 1943, à Iași), Professeur émérite à la Faculté d'Histoire de l'Université de Iasi (retraité en 2008), a plus de 55 ans d'expérience dans la recherche en histoire et en archéologie. Il a publié plus de 400 ouvrages, dont environ 20 volumes (quatre sont parus à la Maison d'édition de l'Université «Alexandru Ioan Cuza» de Iasi). L'auteur est spécialement préoccupé de la recherche des périodes néolithique et énéolithique, y compris la culture Cucuteni. Membre corr. de l'Institut Archéologique Allemand; DHC de l'Université «Ştefan cel Mare» de Suceava.